Regulamin

§1 Regulamin

 1. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (zwane dalej OPWS), w tym również definicje opisane w §1 OPWS mają zastosowanie w stosunkach pomiędzy statkiem.pl, a jego zleceniodawcą, o ile niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) nie reguluje odmiennie tych stosunków. Treść OPWS dostępna jest pod linkiem https://pisil.pl/opws-2022-2/
 2. W sytuacji, gdy zapisów Regulaminu nie można pogodzić z zapisami OPWS zastosowanie do stosunków pomiędzy statkiem.pl, a jego zleceniodawcą znajdują zapisy Regulaminu.

§2 Przepisy ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez portal statkiem.pl.
 2. Odbiorcą usług świadczonych przez portal statkiem.pl może być jedynie osoba, która dokonuje zlecenia w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa.
 3. Właścicielem portalu statkiem.pl, wszelkich dóbr materialnych i niematerialnych związanych z portalem oraz dysponentem praw autorskich i praw pokrewnych związanych z portalem jest AlleKurier sp. z o.o. (zwany dalej Statkiem.pl).
 4. Zlecenie wykonania usługi za pośrednictwem portalu statkiem.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu, w tym w szczególności treści OPWS.
 5. Zleceniodawca akceptując Regulamin oświadcza, że został poinformowany, że do wykonania usługi zgodnie z treścią zlecenia może być konieczne powierzenie części lub całości zlecenia osobom trzecim, współpracującym z portalem statkiem.pl oraz że wiąże się to z koniecznością wyrażenia zgody na obowiązujące u danej osoby trzeciej zasady świadczenia usług oraz regulaminy, na co Zleceniodawca wyraża zgodę.

§3 Przyjęcie i realizacja zlecenia

 1. W przypadku zlecenia złożonego przez Zleceniodawcę przyjmuje się, że zlecenie jest przyjęte przez statkiem.pl do realizacji, w zakresie zgodnym z parametrami i zawartością przesyłki zadeklarowanymi przez Zleceniodawcę podczas wprowadzania zlecenia za pośrednictwem portalu statkiem.pl.
 2. W przypadku wprowadzenia przez Zleceniodawcę parametrów i zawartości przesyłki niezgodnych z rzeczywistymi parametrami Statkiem.pl ma prawo wykonać badania faktycznych parametrów i zawartości przesyłki i w zależności od treści obowiązujących przepisów prawa oraz treści Regulaminu odpowiednio: naliczyć prawidłową opłatę za usługę oraz czas jej realizacji lub odmówić wykonania usługi oraz obciążyć Zleceniodawcę opłatą za wykonanie usługi i innymi kosztami, jeżeli odpowiednie przepisy prawa lub zapisy Regulaminu tak stanowią.
 3. Statkiem.pl może odstąpić od realizacji usługi, jeżeli:
  • przesyłka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń lub amunicję,
  • przesyłka zawiera narkotyki, leki lub środki psychotropowe, za wyjątkiem substancji wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje,
  • przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta,
  • przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce,
  • przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,
  • przesyłka, która ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych,
  • przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne,
  • przesyłka, która z mocy ogólnych przepisów prawa nie może być przewożona,
  • przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki,
  • ze względu na przepisy ustawy Prawo pocztowe, przewóz takiej przesyłki może być dokonany tylko przez operatora publicznego (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159).
 4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 powyżej Statkiem.pl może obciążyć Zleceniodawcę opłatą za wykonanie usługi, jak również innymi kosztami, jeżeli odpowiednie przepisy prawa lub treść Regulaminu tak stanowią.
 5. W przypadku wprowadzenia przez Zleceniodawcę jedynie podstawowych parametrów przesyłki (parametry wymagane przesyłki) za pośrednictwem portalu statkiem.pl cena usługi zostaje wyliczona dla usługi świadczonej od portu nadania do portu przeznaczenia. Zleceniodawca, który chce skorzystać z usługi door to port, tj. z odbiorem przesyłki ze wskazanego adresu obowiązany jest wprowadzić dodatkowe parametry za pośrednictwem portalu statkiem.pl.
 6. Podany za pośrednictwem portalu statkiem.pl czas dostawy jest czasem orientacyjnym, który może ulec zmianie, w szczególności w razie konieczności podjęcia działań wymaganych przez prawo morskie oraz umowy międzynarodowe i konwencje wiążące strony zlecenia. Statkiem.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, o których mowa w zdaniu poprzednim oraz wszystkie inne opóźnienia, które wynikły mimo zachowania przez Statkiem.pl należytej staranności podczas wykonywania zlecenia.
 7. Statkiem.pl przysługuje prawo zastawu na przesyłce oraz jej zawartości od momentu przekazania przesyłki przez Zleceniodawcę Statkiem.pl. Statkiem.pl zwolni przesyłkę oraz jej zawartość spod zastawu w chwili wpłynięcia na rachunek bankowy Statkiem.pl kwoty całej należności za wykonaną usługę powiększonej o ewentualne inne koszty powstałe w związku z wykonaniem usług, o których mowa w treści obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminie.

§4 Płatności

 1. Statkiem.pl wystawi fakturę z 7-dniowym terminem płatności w walucie zadeklarowanej przez Zleceniodawcę (jako waluta płatności są PLN, EURO, USD) za pośrednictwem portalu statkiem.pl w momencie przyjęcia przesyłki przez magazyn Statkiem.pl (zwany dalej Magazynem) oraz zweryfikowania parametrów i zawartości przesyłki na kwotę równą cenie za usługę należnej zgodnie z cennikiem obowiązującym w Statkiem.pl w oparciu o rzeczywiste parametry i zawartość przesyłki.
 2. W przypadku wyboru przez Zleceniodawcę PLN jako waluty płatności, cena zostanie ustalona na podstawie kursu USD/PLN lub EUR/PLN obowiązującego w dniu wystawienia przez Statkiem.pl faktury VAT jako kurs sprzedaży dewiz przez bank obowiązujący w Millennium Bank S.A. z siedzibą w Polsce. W przypadku wyboru przez Zleceniodawcę EURO lub USD jako waluty płatności Zleceniodawca obowiązany jest przyjąć na siebie obowiązek pokrycia kosztów banku związanych z zapłatą w walucie obcej zgodnie z obowiązującymi we właściwym banku tabelą opłat dla wybranej waluty oraz odpowiednio powiększyć kwotę przelewu wynikającą z wystawionej przez Statkiem.pl faktury VAT o kwotę odpowiadającą naliczonej opłacie.

§5 Odpowiedzialność

 1. Zleceniodawca i Statkiem.pl obowiązani są do wywiązania się terminowo z obowiązków, które nakładają na te podmioty bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Zleceniodawca może wykupić ubezpieczenie cargo samodzielnie lub też zlecić ubezpieczenie cargo przesyłki za pośrednictwem portalu statkiem.pl. W przypadku, gdy Zleceniodawca zleci ubezpieczenie cargo przesyłki za pośrednictwem portalu statkiem.pl oświadcza, że akceptuje regulamin świadczenia usługi ubezpieczenia.
 3. Zleceniodawca, który nie wykupił ubezpieczenia cargo przesyłki samodzielnie lub za pośrednictwem portalu statkiem.pl ponosi odpowiedzialność zbiorową w transporcie morskim (tzw. awaria wspólna), o której mowa w art. 250 i nast. Kodeksu morskiego. Statkiem.pl nie ponosi, w przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim odpowiedzialności samodzielnej, wspólnej solidarnej, ani jakiejkolwiek innej z tytułu realizacji usługi.
 4. Statkiem.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe w wyniku prowadzonej odprawy celnej.
 5. Statkiem.pl, w przypadku nieubezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę, ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę lub inne szkody powstałe w związku z realizacją usługi jedynie do wysokości maksymalnej kwoty odpowiedzialności, o której mowa w Regułach Hamburskich (2.5 SDR za kilogram wagi brutto lub 835 SDR za jednostkę ładunku).
 6. Zleceniodawca jest odpowiedzialny do pokrycia dodatkowych kosztów wykonania usługi powstałych z powodu niewłaściwego zabezpieczenia, ułożenia lub przygotowania zawartości przesyłki do transportu, jak również za inne koszty powstałe z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy.
 7. Zleceniodawca obowiązany jest do zapłaty na rzecz Statkiem.pl kary umownej w wysokości równowartości 50% należnego honorarium za prawidłowo wykonane zlecenie w przypadku:
  • zlecenia przesyłki przedmiotów, o których mowa w §3 ust. 3 Regulaminu,
  • nieodebrania przesyłki z portu przeznaczenia w terminie 5 dni od dnia określonego jako termin odbioru,
  • konieczności protokolarnego zniszczenia zawartości przesyłki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wiążącymi umowami międzynarodowymi oraz konwencjami,
  • konieczności protokolarnego zniszczenia zawartości przesyłki, jeżeli w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki uległa ona zepsuciu i dalsze jej przechowywanie, w szczególności do czasu ustalonego odbioru, przez Statkiem.pl jest niemożliwe.
 8. Zapłata kary umownej nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku zapłaty honorarium za zleconą usługę, jak również z obowiązku zapłaty na rzecz Statkiem.pl odszkodowania za szkody poniesione z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, w tym w szczególności dodatkowych kosztów składowania, transportu, utylizacji, które by nie powstały, gdyby nie działanie lub zaniechanie Zleceniodawcy.
 9. Statkiem.pl nie odpowiada za niezrealizowanie przesyłki w terminie lub niezrealizowanie przesyłki w ogóle, utratę lub uszkodzenie przesyłki, jeżeli zdarzenia te nastąpiły w wyniku działań zbrojnych, konfliktu zbrojnych lub zbrojnej napaści ze strony osób trzecich, a którym w przy zachowaniu normalnych środków nie dało się zapobiec.

§6 Dane Osobowe

 1. Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest Allekurier Sp. z o.o. ul. Balicka 12/B4, 30-149 Kraków, [email protected]. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji postanowień regulaminu oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu oraz gdy ma to zastosowanie, zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w celach marketingowych. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest także zgoda osoby, której dane dotyczą odbiorcami danych osobowych są podmioty wskazane w treści przedmiotowych zgód. Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy w okresie 6 lat (przedawnienie roszczeń), natomiast dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Danych Osobowych wskazane we wstępie.
 2. Dane osobowe Zleceniodawców, Odbiorców, Nadawców mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Zleceniodawców, Odbiorców, Nadawców mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Zleceniodawcę lub AlleKurier.pl, w tym podmiotom realizującym Zlecenie.
 3. Dane osobowe Zleceniodawców i Odbiorców, korzystających z Platformy AlleKurier.pl są przekazywane Przewoźnikom wskazanym każdorazowo przez Zleceniodawców w procesie realizacji Zlecenia i w celu jego realizacji.
 4. Przekazanie danych osobowych następuje:
  • a. na podstawie umów zawartych pomiędzy AlleKurier.pl, a Przewoźnikami,
  • b. niezwłocznie po wykonaniu przez Zleceniodawcę wszystkich opisanych Regulaminem oraz Regulaminem Przewoźnika działań wymaganych do nadania Przesyłki,
  • c. w celu obsługi Zlecenia, w tym umożliwienia komunikacji pomiędzy Przewoźnikiem, a Zleceniodawcą i Odbiorcą.
 5. Dane osobowe Zleceniodawców i Odbiorców są chronione przez AlleKurier.pl przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.