Zgłoszenie uszkodzenia towaru

Jakie dokumenty może żądać ode mnie ubezpieczyciel w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dla towaru importowanego z Chin drogą morską?

W niniejszym artykule odpowiemy na kolejne istotne pytanie złożone przez jednego z naszych klientów importującego towar z Chin drogą morską, a dotyczącego dokumentacji jaką może wymagać ubezpieczyciel w przypadku zgłoszenia uszkodzenia towaru.

Najważniejsze kwestie, o których należy pamiętać związane z możliwością zgłoszenia szkody to przede wszystkim:

Ubezpieczenie towaru

Towar musi być ubezpieczony. W trosce o naszych klientów ubezpieczamy wszystkie przesyłki, które organizujemy transportem morskim. Natomiast jeśli klient nie życzy sobie ubezpieczenia, prosimy go o zgłoszenie odmowy ubezpieczenia w formie pisemnej.

Czas zgłoszenia szkody

Zgłaszanie ewentualnych szkód musi być przedstawione w towarzystwie ubezpieczeniowym maksymalnie w dniu dostawy towaru.

Powstałe uszkodzenia towaru

Uszkodzenia towaru powstałe w czasie trwającego transportu, a nie uszkodzenia, które wynikły na skutek nienależycie przygotowanego, zapakowanego, zabezpieczonego towaru przez kontrahenta zagranicznego.

Franszyza redukcyjna

Franszyza redukcyjna jest to kwota, ustalona przez ubezpieczyciela, a którą ubezpieczyciel potrąca z każdego ubezpieczenia. Czyli jeśli wartość zgłoszonej szkody nie przekroczy ustalonej kwoty podanej przez ubezpieczyciela odszkodowanie nie jest wypłacane.

Poniżej podaję Państwu wykaz niezbędnych dokumentów – czynności potrzebnych do przeprowadzenia likwidacji szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Do przeprowadzenia likwidacji szkody będą potrzebne:

  1. Oryginał konosamentu morskiego B/L (z ang. Bill of Lading). Jako armatorski list przewozowy oznacza potwierdzenie załadunku i jest on dowodem dla importera, że przesyłka została wydana przewoźnikowi morskiemu do transportu drogą morską.
  2. Oryginał listu przewozowego np. CMR na trasę z portu wyładunku do magazynu/siedziby odbiorcy. Dokument CMR jako list przewozowy jest traktowany jako potwierdzenie dla dostawcy transportu, otrzymania towaru lub kontenera w porcie wyładunku i poświadczenie otrzymania towaru lub kontenera przez odbiorcę w organizowanym transporcie drogowym czy też intermodalnym (drogowy-kolejowy).
  3. Oryginalna kopia lub potwierdzona „za zgodność z oryginałem” (biuro notarialne) kserokopia faktury handlowej i specyfikacja / lista pakunkowa na całość towaru przewożonego transportem morskim wraz z bankowym potwierdzeniem jej zapłaty do kontrahenta chińskiego.
  4. Oryginał komisyjnego protokołu szkodowego z dostawy towaru, sporządzany z udziałem kierowcy podczas rozładunku towaru. Np. przy rozładunku towaru z kontenera byłoby wskazane podanie numeru plomby zdjętej z kontenera.
  5. Dokładne zdjęcia uszkodzonego towaru z podaną datą na wykonanych zdjęciach.
  6. Oryginał pisma roszczeniowego Poszkodowanego wraz z kalkulacją strat poniesionych w związku ze szkodą, udokumentowane powyżej wymienionymi dokumentami.
  7. Oryginał druku oświadczenia dosyłanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe, a wypełnionego przez Ubezpieczonego.
  8. Wszelkie / pozostałe dokumenty, które wg. Ubezpieczonego będą istotne w rozpatrzeniu sprawy przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Wszelkie kserokopie dokumentów istotnych w sprawie muszą być również potwierdzone „za zgodność z oryginałem” (biuro notarialne).

Similar Posts