VAT 0% przy sprzedaży towarów do USA

Prowadząc działalność gospodarczą czy przy sprzedaży towaru do USA mogę zastosować 0% podatku VAT?

Czy prowadząc działalność gospodarczą w Polsce można zastosować 0% podatku VAT na fakturze handlowej dla sprzedawanego towaru do USA wysyłając go transportem morskim? Oczywiście że tak.

Omówimy dwa dokumenty, które stanowią podstawę uzasadniającą zastosowanie 0% stawki podatku VAT, oraz jakie warunki muszą zostać spełnione, aby przeprowadzona transakcja eksportowa, w tym przypadku sprzedaż do USA z 0% VAT na fakturze handlowej została udokumentowana przed jednostką skarbową.

Dwa priorytetowe dokumenty, o których należy pamiętać, a które wskazuje się jako podstawę do zastosowania jak i rozliczenia 0 % stawki podatku VAT przy eksporcie poza EU to:

IE 529 MRN potwierdzenie rozpoczęcia procedury wywozu

Jest to potwierdzenie dokonania odprawy eksportowej. Dokument ten jest w formie elektronicznej. Otrzymywany jest w dniu odprawy.

IE 599 potwierdzenie wywozu towaru poza EU

Dokument ten jest w formie elektronicznej . Urząd celny ma 14 dni na potwierdzenie wywozu od momentu załadowania towaru na statek z portu granicznego – urzędu wyprowadzenia wskazanego na dokumencie IE 529 w poz. 29.

Aby uzyskać dokumenty IE 529, a następnie dokument IE 599 potrzebujemy dla naszego klienta zorganizować odprawę celną eksportową na podstawie faktury handlowej, listy pakunkowej oraz dokumentów rejestrowych firmy odpowiadających formie prawnej prowadzonej działalności.

Zwyczajowo przyjmuje się takie dokumenty jak:
NIP, REGON , KRS , CEIDG – podane dokumenty, fakturę handlową oraz listę pakunkową wymagamy w formie elektronicznej.

Oczywiście faktura handlowa powinna zawierać takie podstawowe informacje jak: dane sprzedającego, dane kupującego, datę, numer, nazwę towaru – ewentualnie symbole artykułów, cenę jednostkową w określonej walucie, ilość, wartość brutto, stawkę podatku VAT, warunki dostawy wg. Incoterms 2012, informację o pochodzeniu towaru. W przypadku faktury handlowej ważne jest aby był na niej wskazany NIP odbiorcy w USA (Federal Tax Identification Number).

Co do listy pakunkowej jest ona tak naprawdę odzwierciedleniem faktury handlowej, ale powinna zawierać specyfikację towarów z podaną wagą netto i brutto ładunku, ilością opakowań, rodzajem opakowań, ilością jednostkowych sztuk oraz danych co do finalnego opakowania zbiorczego, jeśli takie występuje w naszej przesyłce.

Do odprawy celnej potrzebny jest także numer EORI eksportera polskiego. Numer EORI jest to Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (Economic Operators’ Registration and Identification). Nieposiadanie tego numeru uniemożliwia dokonanie czynności celnych na terenie EU, w tym Polski. Numer EORI pozwala na przyspieszenie spraw celnych i jest numerem identyfikującym dane przedsiębiorstwo, spółkę lub jednoosobową działalność gospodarczą w systemie celnym. Numer EORI jest rozszerzeniem numeru NIP o 5 zer i wygląda w następujący sposób: PLXXXXXXXXXXX (10 cyfr NIPu danego klienta) + 5 ZER, czyli PLXXXXXXXXXX00000. Nasza agencja celna może pomóc klientowi w przeprowadzeniu procedury związanej z nadaniem tego numeru lub klient może sam wystąpić o jego przyznanie, warunkiem jest posiadanie przez niego podpisu elektronicznego.

Do przeprowadzenia odprawy celnej potrzebne jest również pełnomocnictwo do odprawy celnej , tutaj dosyłamy gotowy druk upoważnienia, prosimy o wypełnienie go w dwóch oryginalnych egzemplarzach i wysłanie na adres, który podajemy klientowi. Udzielone oryginalne pełnomocnictwo w formie przedstawicielstwa bezpośredniego firmie Allekurier Sp.z o.o. daje możliwość podejmowania na rzecz eksportera działań przed organami celnymi, a dotyczącymi obrotu towaru za zagranicą. Niniejsze pełnomocnictwo może mieć charakter stały, terminowy lub jednorazowy. Z naszej strony zwracamy się zawsze z prośbą do naszych klientów, aby udzielone upoważnienie miało charakter stały. Jest to związane przede wszystkim z jednorazowym opłaceniem opłaty skarbowej rejestrującej upoważnienie w kwocie 17 PLN oraz ciągłością obowiązywania upoważnienia na kolejne transporty eksportowe czy też importowe realizowane przez naszego klienta.

Dokumentami uzupełniającymi uzasadniającymi zastosowanie stawki 0% VAT w eksporcie poza EU są dokumenty potwierdzające transport . W przypadku transportu morskiego mogą to być np. dokument CMR i konosament morski. Dokument CMR jako list przewozowy jest traktowany jako potwierdzenie dla dostawcy transportu, otrzymania towaru od nadawcy i poświadczenie otrzymania towaru przez odbiorcę w organizowanym transporcie drogowym czy też intermodalnym (transport drogowy-kolejowy). Natomiast konosament morski (Bill of Lading), jako armatorski list przewozowy oznacza potwierdzenie załadunku i jest on dowodem dla eksportera, że przesyłka została wydana przewoźnikowi morskiemu do transportu drogą morską.

Podsumowując, aby zastosować 0% podatku VAT w eksporcie towaru poza EU, należy posiadać:

  • dokument IE 529
  • dokument IE 599
  • fakturę handlową i listę pakunkową
  • dokumenty potwierdzające organizację transportu – w przypadku transportu morskiego CMR i konosament morski (Bill of Lading)

Similar Posts