deklaracja zgodności ce

Deklaracja zgodności jest dokumentem, w którym producent lub jego upoważniony przedstawiciel stwierdza, że jego produkt spełnia wszystkie zasadnicze wymagania zawarte w dyrektywach Nowego Podejścia UE. W chwili podpisania deklaracji zgodności producent bierze całkowitą odpowiedzialność za zgodność wyrobu z przepisami prawa.

Wystawienie deklaracji zgodności pozwala na naniesienie oznakowania CE na dany wyrób. Oznakowanie produktu znakiem CE to deklaracja i informacja producenta albo importera, że wyrób ten spełnia wymogi europejskie i może być sprzedawany na rynku wspólnotowym. Skrót „CE” od francuskiego „Conformite Europeenne” należy tłumaczyć jako „zgodność europejską”.

Czym jest certyfikat CE i oznakowanie CE?

Certyfikat CE (Conformité Européenne) jest oznaczeniem, które potwierdza, że produkt spełnia wymagania unijnych dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Umieszczany na produktach sprzedawanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), oznaczenie CE świadczy o tym, że produkt przeszedł odpowiednie procedury oceny zgodności i jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Dzięki temu konsumenci mają pewność, że produkt spełnia określone standardy jakości i bezpieczeństwa, co jest istotne zarówno dla producentów, jak i użytkowników końcowych.

Czym jest oznakowanie CE?

Oznakowanie CE to graficzny symbol, który wskazuje, że dany produkt spełnia wszystkie niezbędne wymogi określone w odpowiednich dyrektywach lub rozporządzeniach unijnych. Jego umieszczenie na wyrobie jest deklaracją producenta, że produkt został poddany ocenie zgodności i spełnia wymagania bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz środowiska obowiązujące w Unii Europejskiej.

Oznakowanie CE ma na celu ułatwienie swobodnego przepływu towarów na jednolitym rynku UE. Jego obecność informuje, że produkt może być legalnie wprowadzony do obrotu we wszystkich państwach członkowskich, bez konieczności poddawania go dodatkowym kontrolom lub certyfikacji.

Zakres zastosowania oznakowania CE

Oznakowanie CE jest wymagane dla szerokiej gamy produktów, od zabawek i maszyn, po wyroby medyczne i środki ochrony indywidualnej. Obowiązek oznakowania CE dotyczy wyrobów objętych tzw. „dyrektywami nowego podejścia” lub „rozporządzeniami UE”.

Niektóre z kluczowych kategorii produktów, dla których wymagane jest oznakowanie CE, to:

 • Zabawki
 • Urządzenia elektryczne i elektroniczne
 • Maszyny i urządzenia
 • Środki ochrony indywidualnej
 • Wyroby medyczne
 • Urządzenia ciśnieniowe
 • Dźwigi
 • Urządzenia spalające paliwa gazowe
 • Wyroby budowlane

Warto podkreślić, że oznakowanie CE jest obowiązkowe tylko w odniesieniu do produktów, dla których istnieją odpowiednie dyrektywy lub rozporządzenia unijne. Dla produktów niezharmonizowanych na poziomie UE, oznakowanie CE nie ma zastosowania.

Procedura uzyskania oznakowania CE

Jako producent, ponosisz pełną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności Twojego produktu z wymaganiami unijnymi oraz umieszczenie oznakowania CE. Cały proces uzyskania tego oznakowania składa się z następujących kluczowych kroków:

 1. Identyfikacja odpowiednich wymagań prawnych: Musisz dokładnie określić, które dyrektywy lub rozporządzenia UE mają zastosowanie do Twojego produktu i jakie są ich konkretne wymogi.
 2. Ocena zgodności: W zależności od kategorii produktu, może być konieczne przeprowadzenie oceny zgodności przez niezależną jednostkę notyfikowaną lub samodzielna ocena przez producenta.
 3. Opracowanie dokumentacji technicznej: Musisz zgromadzić pełną dokumentację techniczną potwierdzającą spełnienie przez Twój produkt wszystkich mających zastosowanie wymagań.
 4. Sporządzenie deklaracji zgodności UE: Na podstawie dokumentacji technicznej, musisz sporządzić pisemną deklarację, w której oświadczysz, że Twój produkt jest zgodny z odpowiednimi przepisami unijnymi.
 5. Umieszczenie oznakowania CE: Po spełnieniu powyższych kroków, możesz umieścić oznakowanie CE na swoim produkcie, opakowaniu lub dokumentach towarzyszących.

Warto podkreślić, że cały ten proces jest w pełni odpowiedzialnością producenta. Oznakowanie CE nie jest wydawane przez żaden organ rządowy – to producent samodzielnie deklaruje zgodność swojego produktu.

Rola jednostek notyfikowanych

W niektórych przypadkach, ocena zgodności produktu z wymaganiami unijnymi musi zostać przeprowadzona przez niezależną jednostkę notyfikowaną. Są to organizacje wyznaczone przez państwa członkowskie UE, posiadające niezbędną wiedzę techniczną i kompetencje do weryfikacji spełnienia odpowiednich norm i przepisów.

Jednostki notyfikowane mogą m.in.:

 • Przeprowadzać badania typu UE
 • Dokonywać oceny systemu zarządzania jakością producenta
 • Wydawać certyfikaty zgodności

Producent musi zwrócić się do właściwej jednostki notyfikowanej, jeśli taki wymóg wynika z przepisów unijnych mających zastosowanie do danego produktu. Numer identyfikacyjny tej jednostki musi zostać umieszczony razem z oznakowaniem CE.

Koszty uzyskania oznakowania CE

Sama procedura uzyskania oznakowania CE nie wiąże się z żadnymi opłatami na rzecz organów publicznych. Producent ponosi jedynie ewentualne koszty związane z:

 • Przeprowadzeniem oceny zgodności przez niezależną jednostkę notyfikowaną (jeśli jest to wymagane)
 • Opracowaniem dokumentacji technicznej
 • Sporządzeniem deklaracji zgodności UE

Wysokość kosztów zależy od złożoności produktu, procedury oceny zgodności oraz stawek stosowanych przez daną jednostkę notyfikowaną. W przypadku prostszych wyrobów, producent może samodzielnie przeprowadzić ocenę zgodności bez angażowania strony trzeciej.

Umieszczenie oznakowania CE na produkcie

Oznakowanie CE musi być wyraźnie widoczne, czytelne i trwałe. Składa się ono z liter „CE” o pionowo jednakowej wielkości, przy czym minimalna wysokość znaków to 5 mm (chyba że przepisy dotyczące danego produktu stanowią inaczej).

Producent może umieścić oznakowanie CE bezpośrednio na produkcie, opakowaniu lub w dokumentach towarzyszących. Jeśli ze względu na charakter produktu nie jest to możliwe, oznakowanie może znajdować się na etykiecie lub załączonej kartce.

Istotne jest, aby oznakowanie CE było wyraźnie powiązane z danym produktem. Jeśli produkt podlega kilku dyrektywom/rozporządzeniom UE, dokumentacja musi potwierdzać zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami.

Aktualizacja oznakowania CE

Oznakowanie CE nie ma określonego terminu ważności. Niemniej, producent musi aktualizować deklarację zgodności UE w przypadku:

 • Zmian w przepisach unijnych mających zastosowanie do danego produktu
 • Modyfikacji samego produktu
 • Zmian danych kontaktowych producenta lub upoważnionego przedstawiciela

Ponadto, w przypadku produktów importowanych do UE, importer musi zapewnić, że do produktu dołączona jest aktualna deklaracja zgodności.

Korzyści z oznakowania CE

Umieszczenie oznakowania CE na produkcie niesie ze sobą szereg korzyści, zarówno dla producentów, jak i konsumentów:

 1. Swobodny przepływ towarów w obrębie Jednolitego Rynku UE: Oznakowanie CE pozwala na wprowadzanie produktów do obrotu we wszystkich państwach członkowskich bez dodatkowych barier.
 2. Uproszczenie procedur importowo-eksportowych: Obecność oznakowania CE zwalnia produkty z konieczności poddawania ich kolejnym testom i kontrolom przy przekraczaniu granic.
 3. Zwiększenie zaufania konsumentów: Oznakowanie CE jest gwarancją, że produkt spełnia unijne standardy bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska.
 4. Ułatwienie nadzoru rynkowego: Organy nadzoru mogą efektywniej kontrolować zgodność produktów wprowadzanych do obrotu na rynku UE.
 5. Ograniczenie kosztów dla producentów: Ujednolicone wymagania minimalizują konieczność dostosowywania produktów do różnych przepisów krajowych.

Podsumowując, oznakowanie CE stanowi kluczowy element ułatwiający prowadzenie transgranicznej działalności gospodarczej w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego.

Konsekwencje braku oznakowania CE

Brak oznakowania CE na produkcie wprowadzanym do obrotu w Unii Europejskiej wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi i ekonomicznymi:

 1. Zakaz wprowadzania do obrotu: Produkty bez oznakowania CE nie mogą być legalnie wprowadzane na rynek UE.
 2. Kary finansowe: Naruszenie wymogu oznakowania CE może skutkować nałożeniem na producenta wysokich kar pieniężnych przez organy nadzoru rynkowego.
 3. Wycofanie produktu z rynku: Organy mogą nakazać wycofanie z obrotu produktów bez oznakowania CE.
 4. Odpowiedzialność cywilna: Producent może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane wprowadzeniem na rynek produktu niezgodnego z przepisami.
 5. Utrata zaufania klientów: Brak oznakowania CE może negatywnie wpłynąć na postrzeganie marki i zaufanie konsumentów.

Dlatego też, dla przedsiębiorców chcących uczestniczyć w Jednolitym Rynku UE, uzyskanie i umieszczenie oznakowania CE na produktach jest kluczowym wymogiem.

Oznakowanie CE a inne oznaczenia

Oznakowanie CE nie wyklucza stosowania innych oznaczeń i certyfikatów na produktach wprowadzanych do obrotu w UE. Mogą one dotyczyć np. dodatkowych wymagań krajowych lub dobrowolnych systemów certyfikacji.

Przykładowe oznaczenia, które mogą być umieszczane obok oznakowania CE, to:

 • Oznakowanie UKCA (dla rynku Wielkiej Brytanii)
 • Oznakowanie ekologiczne UE (Ecolabel)
 • Oznaczenia związane z efektywnością energetyczną
 • Certyfikaty zgodności z normami branżowymi

Jednak producent musi pamiętać, że umieszczanie na produkcie oznaczeń niezwiązanych z wymaganiami unijnymi nie może wprowadzać konsumentów w błąd co do znaczenia i zakresu oznakowania CE.

Nadzór rynkowy i sankcje

Przestrzeganie wymogu oznakowania CE jest monitorowane przez organy nadzoru rynkowego w poszczególnych państwach członkowskich UE. Mają one prawo do przeprowadzania kontroli i podejmowania działań w przypadku stwierdzenia niezgodności:

 • Żądanie od producenta przedstawienia dokumentacji technicznej
 • Nakazanie wycofania produktu z rynku lub zakazanie jego wprowadzania
 • Nałożenie kar finansowych na producenta lub importera

Kary za naruszenie przepisów dotyczących oznakowania CE mogą sięgać nawet kilkuset tysięcy euro. Dlatego też producenci muszą traktować ten wymóg niezwykle poważnie i zape

Co powinna zawierać deklaracja zgodności?

Dokument ten powinien uwzględniać szereg informacji, m.in. takie jak:

 • model produktu, numer, typ partia lub seria
 • nazwa i adres producenta  lub jego upoważnionego przedstawiciela
 • zdanie o treści: Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta
 • przedmiot deklaracji 
 • odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych lub innych specyfikacji technicznych, jakie zastosowano
 • podpis osoby upoważnionej

Różnica pomiędzy certyfikatem zgodności a deklaracją zgodności

Główna różnica polega na tym, że certyfikat zgodności jest wydawany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą i potwierdza, że dany produkt spełnia określone wymagania, podczas gdy deklaracja zgodności jest formą samooceny przez producenta, który potwierdza, że jego produkt jest zgodny z określonymi normami lub wymaganiami.

Similar Posts